ԱՁ «դարձուկ» − Համբարձի Առաքելոց / Ի քէն հայցեմք Բազումողորմ