ԱԿ «դարձուկ» − Աւագ Օրհնութիւն / Երգեցէք Տեառն երգ նոր