Կարգաւորութիւն Սբ. Պատարագի.- էջ 1/12 (գրաբար)
Դպիրքն Շարական ԴՁ:Հրաշափառ Աստուած եւ միշտ բարեխնամող, որ յառաջգիտութեամբ զփրկութիւն Հայաստանեայց սկզբնաւորեալ՝ ի Պարթեւական մեղապարտ ազգէն Լուսաւորիչ մեզ շնորհեցեր. վասն որոյ բարեխօսութեամբ սորա, Փրկիչ, կեցո՛ զմեզ այժմ եւ ի քո յահաւոր գալստեանն: (Շարական տօնի սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի):
Շարական: Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ, ի յառագաստն անմատոյց լուսոյն, գերապանծ փառօք, զդասս հրեղինաց: Անճառահրաշ զօրութեամբ ստեղծեր զԱդամ՝ պատկեր տիրական, եւ նազելի փառօք զգեստաւորեցեր ի դրախտն Ադենի, տեղի բերկրանաց: Չարչարանօք քո սուրբ Միածնիդ նորոգեցան արարածք ամենայն, եւ վերստին մարդն անմահացաւ, զարդարեալ ի զգեստ անկողոպտելի: Թագաւոր երկնաւոր, զԵկեղեցի քո անշարժ պահեա՛, եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:
Քահանայն Եւ վասն սրբուհւոյ Աստուածածնին, Տէ՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:
Սպասաւորն Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա:
Քահանայն Ընկա՛լ, Տէր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին՝ անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ քոյ եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց: Լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛, ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ սուրբ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Քահանայն խոնարհեալ առաջի այլոց քահանայիցն առընթեր կացելոցն եւ ժողովրդեան՝ ասէ. Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ առաջի ամենայն սրբոց եւ առաջի ձեր, հարք եւ եղբարք, զամենայն մեղս զորս գործեալ եմ: Քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով եւ ամենայն մեղօք՝ զոր գործեն մարդիկ. մեղայ, մեղայ, աղաչեմ զձեզ, խնդրեցէք վասն իմ յԱստուծոյ զթողութիւն:
Սպասաւորն Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած հզօրն եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց, անցելոյն եւ այժմուս, եւ յառաջակայէն փրկեսցէ զքեզ եւ հաստատեսցէ յամենայն գործս բարիս եւ հանգուսցէ զքեզ ի հանդերձեալ կեանսն. ամէն:
Քահանայն Ազատեսցէ եւ զձեզ մարդասէրն Աստուած եւ թողցէ զամենայն յանցանս ձեր. տացէ ժամանակ ապաշխարելոյ եւ գործելոյ զբարիս. ուղղեսցէ եւ զառաջիկայ կեանս ձեր՝ շնորհօք սուրբ Հոգւոյն, հզօրն եւ ողորմածն, եւ նմա փառք յաւիտեանս. Ամէն:
Սպասաւորն Յիշեսջի՛ր եւ զմեզ առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:
Քահանայն Յիշեալ լիջիք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:
Քահանայն Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Սպասաւորն Դատ արա ինձ, Աստուած, եւ իրաւ արա ինձ ի դատաստանի իմում:
Քահանայն Յազգէ որ ոչ է սուրբ, ի մարդոյ մեղաւորէ, նենգաւորէ, փրկեա՛ զիս:
Սպասաւորն Դու Աստուած, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ:
Քահանայն Առաքեա՛, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո:
Սպասաւորն Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Քահանայն Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած, Աստուած իմ:
Սպասաւորն Արդ, ընդէ՞ր տրտում ես, անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած, խոստովանեա՛ նմա, փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:
Քահանայն Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Սպասաւորն Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Օրհնեսցուք զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արար զմեզ կալ ի տեղւոջ փառաբանութեան եւ երգել զերգս հոգեւորս: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ