Երկուշաբթի, 16 Նոյեմբեր 2009 - Քահանային արժանապատուութիւնը եւ Խորհուրդներու մատուցումը

 

Èǵ³Ý³Ý

 

ø³Ñ³Ý³Ý»ñÁ Ý»ñùݳå¿ë í»ñ³Ýáñá·áõÙÇ Ññ³õÇñáõ³Í »Ý« áñå¿ë½Ç Çñ»Ýó ³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý íϳÛáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ ½ûñ³õáñ ÁÉÉ³Û ³Ûëûñáõ³Ý ³ß˳ñÑÇÝ Ù¿ç£

 

²Ûë Ññ³õ¿ñÁ Ïáõ ·³Û ä»Ý»¹ÇÏïáë ļ ëñµ³½³Ý ù³Ñ³Ý³Û³å»ï¿Ý« áñ 2009-2010 ï³ñÇÝ Ññã³Ï»ó ù³Ñ³Ý³Ûáõû³Ý ï³ñÇ£

 

²Ûë Ññ³õ¿ñÇÝ Ù¿ç« ù³Ñ³Ý³Ý»ñáõÝ ³é³ç³ñÏáõ³Í ËáñÑñ¹³Íáõû³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï¿ï»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ ³ñųݳå³ïáõáõÃÇõÝÁ« ϳåáõ³Í Û³ïϳå¿ë ÊáñÑáõñ¹Ý»ñáõ Ù³ïáõóÙ³Ý Ñ»ï£

 

ø³Ñ³Ý³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ßïûÝÝ ¿ ÊáñÑáõñ¹Ý»ñÁ Ù³ïáõó³Ý»ÉÁ ÍÇë³Ï³ï³ñáõû³Ý ÙÁ ÁÝóóùÇÝ£

 

лï»õ³µ³ñ ù³Ñ³Ý³Ý Çñ ù³Ñ³Ý³Ûáõû³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Ïÿ³åñÇ »ñµ ³Ý ÏÁ Ù³ïáõó³Ý¿« ³ÛëÇÝùÝ ÏÁ ÍÇë³Ï³ï³ñ¿£

 

ÌÇë³Ï³ï³ñáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ ù³Ñ³Ý³Ý ÉÇûñ¿Ý Ïÿ³åñÇ Çñ ù³Ñ³Ý³ÛáõÃÇõÝÁ£

²ëáñ ѳٳñ« ÇÝãå¿ë ì³ïÇϳݻ³Ý ´© ÅáÕáíÁ Ýß³Í ¿« ÿ ºÏ»Õ»óõáÛ ·áñÍÝ ¿ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ« ³Ûëå¿ë ³É ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ íëï³ÑÇ Çñ ù³Ñ³Ý³Ý»ñáõÝ ³Ûë ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁª Û³ÝáõÝ ºÏ»Õ»óõáÛ£

 

ø³Ñ³Ý³Ý áã ÿ ÙdzÛÝ Çñ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ·áñÍÁ ÏÁ Ïï³ñ¿ »ñµ ³Ý ÏÁ ÍÇë³Ï³ï³ñ¿« ³ÛÉ Ý³»õ ѳٳÛÝ ºÏ»Õ»óõáÛ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ·áñÍÁ£

Ø»Í ¿ ³Ûë å³ï³ë˳ݳïáõáõÃÇõÝÁ ²ëïáõÍáÛ »õ Ù³ñ¹áó ³éç»õ£


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ