Ուրբաթ, 13 Մարտ 2015 - ՀՅԴ նորանշանակ կեդրոնական կոմիտէի պատուիրակութիւնը այցելեց Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ

 

Պէյրութ

ÐÚ¸ Èǵ³Ý³ÝÇ Ýáñ³Ý߳ݳϠ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ç Ù¿Ï å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ , áñáõÝ Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ÇÝ  Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇã å»ï³Ï³Ý »ñ»ë÷áË³Ý Ú³Ïáµ ´³·ñ³ïáõÝÇ »õ ³Ý¹³ÙÝ»ñ ²õû ÎÇï³Ý»³Ý »õ è³ýýÇ ²ß·³ñ»³Ý, ÐÇÝ·ß³µÃÇ, 12 سñï 2015, Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝ ³Ûó»É»óÇÝ ³Ù»Ý³å³ïÇõ Ü»ñë¿ë ä»ïñáë ÄÂ. î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë ä³ïñdzñùÇÝ£

Þáõñç ų٠ÙÁ ï»õ³Í ѳݹÇåáõÙÇÝ ÁÝóóùÇÝ, ³Ù»Ý³å³ïÇõ Ðá·»õáñ î¿ñÁ Ý³Ë ßÝáñѳõáñ»ó Ýáñ³Ýß³Ý³Ï Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ý »õ ³Ýáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÁ, ß»ßï»Éáí  Ïáõë³Ïóáõû³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõû³Ý ϳñ»õáñáõÃÇõÝÁ   Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙáõû³Ý Ý»ñϳ۠ »õ Ù³ëݳõáñ³µ³ñ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ³Ûë ѳݷñáõ³ÝÇÝ£

²Ù»Ý³å³ïÇõ Ðá·»õáñ îÇñáç ѳÛñ³Ï³Ý ûñÑÝáõÃÇõÝÁ Ëݹñ»Éáí, ´³·ñ³ïáõÝÇ ß»ßï»ó Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ó»éݳñÏÝ»ñ¿Ý ½ûñ³õáñ ¹áõñë ·³Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ »õ   Û³ÛïÝ»ó ÿ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ý áã Ù¿Ï ×Ç· åÇïÇ  Ëݳۿ ³Ûë áõÕÕáõû³Ùµ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ ßûß³÷»ó ÁݹѳÝñ³å¿ë Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á »õ Ù³ëݳõáñ³µ³ñ Éǵ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ûáõ½áÕ ËݹÇñÝ»ñ£ Ðá·»õáñ î¿ñÁ ß»ßï»ó  ѳÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÝ, Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ³½·³ÛÇÝ á·ÇÝ »õ ÁݹѳÝñ³å¿ë ³½·³ÛÇÝ å³ïϳݻÉÇáõû³Ý ½·³óáõÙÁ ½ûñ³óÝ»Éáõ ϳñ»õáñáõÃÇõÝÁ£ Þ»ßïáõ»ó³õ  Û³ïϳå¿ë Éǵ³Ý³Ý»³Ý ٳϳñ¹³ÏÇ íñ³Û Ùdzó»³É ׳ϳïáí Ý»ñϳ۳ݳÉáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ£

ÐáõëÏ, ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ ѳٳÛÝùÇÝ ÏáÕÙ¿ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ó»éݳñÏÝ»ñáõÝ, Ù³ëݳõáñ³µ³ñ ¼ÙÙ³éáõ ì³ÝùÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ·Çï³ÅáÕáíÇÝ,  Èáõ³Û½¿Ç NDU ѳٳÉë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç  Ø³ñïÇ 9-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ѳݹÇëáõû³Ý »õ ٻͳßáõù ä³ï³ñ³·Çݪ áñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ³åñÇÉÇ 12-ÇÝ ì³ïÇϳÝÇ ëµ. ä»ïñáëÇ ï³×³ñÇÝ Ù¿ç »õ áñáõÝ ÁÝóóùÇÝ êñµ³½³Ý ä³åÁ êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇÝ Ñ³Ý¹Çë³õáñ³å¿ë åÇïÇ Ñéã³Ï¿ ºÏ»Õ»óõáÛ ì³ñ¹³å»ï£

Ú³çáÕáõû³Ý »õ ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ý Ù³ÕóÝùÝ»ñáõ ÷á˳ݳÏáõÙáí ÑÇõñ»ñÁ Ññ³Å»ßï ³éÇÝ ³Ù»Ý³å³ïÇõ Ðá·»õáñ îÇñáçÙ¿£

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ