Ուրբաթ, 6 Ապրիլ 2012 - Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը կը պատգամէ Աւագ Հինգշաբթուան խորհուրդին մասին

 

 

Զալքա

Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը Աւագ Հինգշաբթուան խորհուրդին արարողութիւններուն հանդիսադրումին ընթացքին պատգամեց հաւատացեալ ժողովուրդը հետեւեալ քարոզով, զոր կու տանք ամբողջութեամբ:

 

êÇñ»ÉÇ »Õµ³ÛñÝ»ñ »õ ùáÛñ»ñ«

 

          ²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ ûñÁ« Ù»ñ î¿ñÁ ÚÇëáõë øñÇëïáë ѳëï³ï»ó երկու ϳñ»õáñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñª ø³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á« áñ ÏÁ å³ñáõݳϿ ê³ñϳõ³·áõÃÇõÝÁ« ºñÇóáõÃÇõÝÁ »õ ºåÇëÏáåáëáõÃÇõÝÁ£ ºñÏñáñ¹ ËáñÑáõñ¹Á áñ ÚÇëáõë ѳëï³ï»óª ê© Ð³Õáñ¹áõû³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿« áñ ÏÁ Ïáã»Ýù ëáõñµ ä³ï³ñ³·£

          ÚÇëáõë ѳëï³ï»ó ê© Ð³Õáñ¹áõû³Ý ËáñÑáõñ¹Á »ñµ ÏÁ ïûÝ¿ñ Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ññ»³Ï³Ý ½³ïÇÏÁ£ ê© ²õ»ï³ñ³ÝÁ ÏþÁë¿© §ÀÝÃñÇùÇ Å³Ù³Ý³Ï« ÚÇëáõë ѳó ³é³õ« ûñÑÝ»ó« Ïïñ»ó »õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ µ³ÅÝ»Éáíª Áë³õ© ²é¿°ù« Ï»ñ¿°ù« ³ëÇϳ ÇÙ Ù³ñÙÇÝë ¿£ Ú»ïáÛ µ³Å³ÏÁ ³é³õ« ·áÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó »õ ïáõ³õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõݪ Áë»Éáí© ÊÙ»ó¿°ù ³ïÏ¿ ³Ù¿Ýù¹« ³ëÇϳ ÇÙ ³ñÇõÝë ¿ Ýáñ áõËïǦ ¥Øïà 26« 26-28¤£ ²Ûë Ëûëù»ñáí« Ññ»³Ï³Ý ½³ïÇÏÁ« Ç ÛÇß³ï³Ï Ññ»³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½³ïáõÙÇÝ ö³ñ³õáÝÇ ÉáõÍ¿Ý« ÚÇëáõë ¹³ñÓáõó Çñ Ýáñ àõËïÇÝ« áñ åÇïÇ ÏÝù¿ñ Û³çáñ¹ ûñÁ Çñ Ù³Ñáí ˳ãÇÝ íñ³Û« µáÉáñ Ù³ñ¹áó ÷ñÏáõû³Ý ѳٳñ£

          ÆëÏ ø³Ñ³Ý³Ûáõû³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÚÇëáõë ѳëï³ï»ó ÷á˳ϻñå»É¿ »ïù ѳóÝ áõ ·ÇÝÇÝ Çñ ê© Ø³ñÙÇÝÇÝ »õ Çñ ê© ²ñÇõÝÇÝ« »ñµ Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Áë³õ© §²ëÇϳ Áñ¿°ù ÇÙ ÛÇß³ï³ÏÇë ѳٳñ¦ ¥ÔÏ© 22«19¤£ ²é³ù»³ÉÝ»ñÁ« »õ ³ÝáÝó Û³çáñ¹Ý»ñÁ ÙÇÝã»õ Ù»ñ ûñ»ñÁ« ϳï³ñ»óÇÝ ÚÇëáõëÇÝ Ï³ÙùÁ ê© ä³ï³ñ³·Ý»ñ Ù³ïáõó³Ý»Éáí£ ²ÝÏ¿ Ù»Ýù ÏÁ ׳߳ϻÝù ÚÇëáõëÇÝ ê© Ø³ñÙÇÝÁ »õ ²Ýáñ ê© ²ñÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ÏþÁݹáõÝÇÝù ËáëïáõÙÁ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùǪ ÚÇëáõëÇ ËûëùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ© §àí áñ áõï¿ ÇÙ Ù³ñÙÇÝë »õ ׳߳Ͽ Çñ ³ñÇõÝë« Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõÝÇ« »õ »ë ³Ýáñ Û³ñáõÃÇõÝ åÇïÇ ï³Ù í»ñçÇÝ ûñÁ¦ ¥ÚáíÑ© 6«54¤£

          ²Ûë Ëûëù»ñáí« ê© Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝÁ ¹³ñÓ³õ ³Ù¿Ý ùñÇëïáÝ»³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ ѳñϳõáñ Ï»ñ³Ïáõñ« áñ áÛÅ Ïáõ ï³Û Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ù³ñ¹áõݪ Ñá·Ý³Í Ù³ñ¹áõÝ áõ ëå³é³Í ³ÝÓÇÝ« »õ ÏþáõÕÕ¿ ׳ٵ³Ý ÏáñëÝóÝáÕÇÝ« áñå¿ë½Ç ³Ù¿Ý ѳõ³ï³ó»³É ϳñ»Ý³Û Çñ Ï»³ÝùÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ÚÇëáõëÇ »ï»õ¿Ý »õ ²Ýáñ ÉáÛëáí« ³Û¹ ÉáÛëÁ áñ ¿ ²ëïáõÍáÛ ËûëùÁ£ ²ñ¹³ñ»õ« ë³ÕÙáë»ñ·áõÝ ÏþÁë¿© §øáõ Ëûëù¹« î¿°ñ« ×ñ³· ¿ ÇÙ ù³ÛÉ»ñáõë ѳٳñ »õ ÉáÛëª Ç٠׳ݳå³ñÑÇë¦ ¥êÕ 119-105¤£ ÆÝãå±¿ë ³ÝÓ ÙÁ ÏñÝ³Û áõÕÇÕ ×³Ùµ³Ý µéݻɫ »Ã¿ ê© ¶Çñù ãÇ Ï³ñ¹³ñ£

          ÚáÛÅ ëÇñ»ÉÇÝ»ñ« Ù³ùáõñ ëñïáí å³ïñ³ëïáõÇ°Ýù ÁݹáõÝ»Éáõ ѳٳñ ê© Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝÁª ½Õç³Éáí Ù»ñ ·áñÍ³Í Ù»Õù»ñáõÝ íñ³Û »õ« Ç Ñ³ñÏÇÝ« ³å³ß˳ñáõû³Ý ê© ÊáñÑáõñ¹Á ëï³Ý³Éáí« áñå¿ë½Ç Ù»ñ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ ê© ä³ï³ñ³·ÇÝ« áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³åñ»Éáõ ѳٳñ áñå¿ë ѳñ³½³ï ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ« ³ñ¹Çõݳõáñ ¹³éÝ³Û »õ ãÁÉÉ³Û ³å³ñ¹ÇõÝ ÉáÏ ëáíáñáõÃÇõÝ ÙÁ« ³ÛÉ ÁÉÉ³Û ·³·³ÃݳϿïÁ Ù»ñ µáÉáñ ³ÕûÃùÝ»ñáõÝ£

          ì»ñçÇÝ ÁÝÃñÇùÇ å³ÑáõÝ« ÚÇëáõë ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ³é³ù»³ÉÝ»ñáõÝ« áñ ³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ ½ÇÝù åÇïÇ Ù³ïÝ¿£ ê© ²õ»ï³ñ³ÝÁ ÏþÁë¿© §Ì³Ýñ ïËñáõÃÇõÝ ÙÁ Çç³õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ íñ³Û »õ ëÏë³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Áë»É© ²ñ¹»ûù »±ë »Ù« í³ñ¹³å»ï¦ ¥Øïà 26«22¤£ ÖÇß¹ ¿ áñ Úáõ¹³ÛÇÝ Ù³ïÝáõÃÇõÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í Ù³ïÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ѳٳñáõÇ£ ´³Ûó å¿ïù ã¿ ÙáéݳÝù« ÿ Ù»Ýù ³É ÏÁ Ù³ïÝ»Ýù ÚÇëáõë ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ ÇñÙ¿ ³é³ç Ù»ñ ѳßÇõÝ»ñÁ ÏÁ ݳ˳¹³ë»Ýù« ³ÛëÇÝùÝ »ñµ Ù»ñ ѳݷÇëïÁ« Ù»ñ ß³ÑÁ »õ Ù³ñ¹áó µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ ÚÇëáõë¿Ý ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ ÏÁ ë»å»Ýù£ ²Ûë ÁÝ»Éáí« ³Ýѳõ³ï³ñÇÙ ÏÁ ·ïÝáõÇÝù ÚÇëáõëÇÝ Ñ³Ý¹¿å »õ ÏÁ ½áÑ»Ýù Ù»ñ ѳõ³ïùÁ »õ Ù»ñ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ£

          ê³Ï³ÛÝ« ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÁ ϳñ»ÉÇ ã¿ µ³ÅÝ»É ËáݳñÑáõûݿݣ ¶Çïó³Í ÁÉɳù« áñ ³ÝÏ»ÕÍ ËáݳñÑáõû³Ý ³é³ùÇÝáõÃÇõÝÁ ѳ½áõ³·Çõï ¿£ ²Ýáñ å³Ï³ë¿Ý« Ññ»ßï³ÏÝ»ñ Ù»Õ³Ýã»óÇÝ »õ ¹³ñÓ³Ý ã³ñ Ñá·ÇÝ»ñ« áñáíÑ»ï»õ ãáõ½»óÇÝ »ÝóñÏáõÇÉ Ø³ñ¹ ²ëïáõÍáÛª ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ£ ²Ýáñ å³Ï³ë¿Ý« ²¹³Ù »õ ºõ³ ¹ñ³Ëï¿Ý íéÝïáõ»ó³Ý« áñáíÑ»ï»õ áõ½»óÇÝ Ñ³õ³ë³ñ ÁÉÉ³É ²ëïáõÍáÛ »õ ²Ýáñ ³ÝÑݳ½³Ý¹ ·ïÝáõ»ó³Ýª Ñ»ï»õ»Éáí ûÓÇÝ Ã»É³¹ñ³ÝùÇÝ£ ÊáݳñÑáõû³Ý å³Ï³ë¿Ý« Ù»Ýù ³É ³Ù¿Ý ûñ ÏÁ Ù»Õ³Ýã»Ýù£

          ´³Ûó ÚÇëáõë Ïþ³åëåñ¿ Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ« ³ÛëÇÝùݪ Çñ µáÉáñ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñáõÝ »õ Ñ»ï»õ³µ³ñª Ù»½Ù¿ ³Ù¿Ý Ù¿ÏáõÝ« áñ ÇñÙ¿ ëáñíÇÝù ËáݳñÑáõÃÇõÝÁ£ ÎþÁë¿© §êáñí»ó¿°ù ÇÝÓÙ¿ áñ ëñïáí Ñ»½ »Ù »õ ËáݳñÑ« áõ åÇïÇ ·ïÝ¿ù ѳݷÇëïÁ Ó»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõݦ ¥Øïé 11«29¤£ ÚÇëáõë ï»ë³Ï³Ý Ëñ³ïÝ»ñ ãÇ ï³ñ£ ܳ˪ ÇÝù ÏÁ ·áñÍ¿« ³ÝÏ¿ »ïù ÙdzÛݪ Ù»½Ù¿ ÏÁ Ëݹñ¿ áñ Çñ ûñÇݳÏÇÝ Ñ»ï»õÇÝù£

          ²Ûëûñáõ³Û áïÝÉáõ³ÛÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ µ³ó³Û³Ûï ÷³ëï ÙÁÝ ¿ ÚÇëáõëÇ ËáݳñÑáõû³Ý£ ²ß³Ï»ñïÝ»ñÝ ³Ý·³Ù ½³ñÙ³ó³Í ÙݳóÇÝ »õ ä»ïñáë ³é³ù»³ÉÁ ÷áñÓ»ó ÝáÛÝÇëÏ ³ñ·ÇÉ»É ÚÇëáõëÇÝ áñ Çñ áïù»ñÁ Éáõ³Û£ ê© ²õ»ï³ñ³ÝÁ ÏþÁë¿© §ºñµ ÚÇëáõë Éáõ³ó ³Ù»ÝáõÝ áïù»ñÁ©©© ¹³ñÓ»³É µ³½Ù»ó³õ »õ ³ÝáÝó Áë³õ© ÎÁ ѳëÏݳ±ù ÇÝã áñ ÁñÇ Ó»½Ç£ ì³ñ¹³å»ï »õ î¿ñ ½Çë ÏÁ Ïáã¿ù »õ ɳõ ÏþÁÝ¿ù« áñáíÑ»ï»õ ³Û¹å¿ë ³É »Ù£ àõñ»ÙÝ »Ã¿ »ë î¿ñë áõ ì³ñ¹³å»ïë Ó»ñ áïù»ñÁ Éáõ³óÇ« ¹áõù ³É å³ñïÇù Çñ³ñáõ áïù»ñÁ Éáõ³É£ úñÇÝ³Ï ÙÁ ïáõÇ Ó»½Ç« áñ ÇÝã áñ »ë ÁñÇ Ó»½Çª ¹áõù ³É ÝáÛÝÁ ÁÝ¿ù Çñ³ñáõ¦ ¥ÚáíÑ 13« 12-15¤£ ÚÇëáõëÇ ûñÇݳÏÇÝ Ñ»ï»õ»Éáí« ÙÇßï ·ïÝáõ»ó³Ý ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ« áñáÝù« ³é³Ýó ³ÙãݳÉáõ« ³Ù»Ý¿Ý ËáݳñÑ »õ ѳٻëï ͳé³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïáõóÇÝ áõñÇßÝ»ñáõÝ£

          êÇñ»ÉÇÝ»ñ« ³ÝÏ»ÕÍ ËáݳñÑÝ»ñÁ ùÇ㠻ݣ àÙ³Ýù ÏÁ Ó»õ³Ý³Ý ËáݳñÑáõÃÇõÝÁ« µ³Ûó »Ã¿ Ý»ÕÇ Ùݳݪ ³ÝÙÇç³å¿ë Û³ÛïÝÇ Ïáõ ·³Û Çñ»Ýó ³Ùµ³ñï³å³ÝáõÃÇõÝÁ£ Èǵ³Ý³ÝÇÝ Ù¿ç ¹Åµ³Ëï³µ³ñ« ï»Õ»ñáõ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·áñͳ¹ñáõÇ« áñ ѳñáõ³Í ÙÁÝ ¿ ËáݳñÑáõû³Ý ³é³ùÇÝáõû³Ý ¹¿Ù£ úñ ÙÁ« ê© Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝÁ µ³ÅÝ»Éáõ ³ï»Ý« ï³ñ»ùáï ÏÇÝ ÙÁ ³é³çÇÝÁ Ùûï»ó³õ ê© Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝ ³éÝ»Éáõ ѳٳñ£ γñ»õáñ å³ñáÝ ÙÁ Ùûï»ó³õ ÇÝùÝ ³É »õ Çñ ³ñÙáõÏáí Ññ»ó ï³ñ»ùáï ÏÇÝÁ« áñå¿ë½Ç ÇÝùÁ ÁÉÉ³Û ³é³çÇÝ Ñ³Õáñ¹áõáÕÁ£ ºñ»õ³Ï³Û»ó¿ù ǯÝã ·³ÛóÏÕ»óáõóÇã ·áñÍ£ ²ÝÓ ÙÁ áñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ Ø³ñÙÇÝÁ »õ ²ñÇõÝÁ ÏÁ ׳߳Ͽ »Õµ³Ûñ³ëÇñáõû³Ý ¹¿Ù Ù»Õ³Ýã»Éáí£ Ú³ÛïÝÇ ¿ áñ ³Û¹ å³ïϳé»ÉÇ ³ÝÓÁ µ³Ý ÙÁ 㿠ѳëÏó³Í ê© Ð³Õáñ¹áõû³Ý »õ áã ³É ËáݳñÑáõû³Ý Ù³ëÇÝ£ ä³ñ½³å¿ë Ïþáõ½¿ñ Çñ prestige- Á ÷ñϻɣ ÎÁ ѳëÏݳ±ù ÑÇÙ³ áñ ËáݳñÑáõÃÇõÝÁ ¹ÇõñÇÝ ã¿£ ´³Ûó ³ÝÇϳ ³Ýϳñ»ÉÇ ã¿« ù³ÝÇ ÚÇëáõë ÇÝùÁ Ù»½Ç ³åëåñ»ó áñ ½³ÛÝ ÇñÙ¿ ëáñíÇÝù »õ ³Ýáí ³åñÇÝù£

          êáíáñ³µ³ñ« Ñå³ñï Ù³ñ¹Á ãþÁݹáõÝÇñ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝ£ ºÃ¿ ë˳ÉÇ« ÏÁ ç³Ý³Û ÇÝù½ÇÝù ßáõïáí ³ñ¹³ñ³óݻɣ ÆëÏ ËáݳñÑÁ« ÏÁ Ùï³Í¿ ÿ Çñ»Ý »Õ³Í ¹ÇïáÕáõÃÇõÝÁ û·ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ÏñÝ³Û ¹³éÝ³É ÇÝù½ÇÝù ëñµ³·ñ»Éáõ ѳٳñ£

          Ðå³ñï Ù³ñ¹Á ÇÝù½ÇÝù Û³×³Ë ÏÁ ·áí¿ª Çñ µ³ñÇ ·áñÍ»ñÁ å³ïÙ»Éáí« áñå¿ë½Ç Ù³ñ¹ÇÏ É³õ ·³Õ³÷³ñ ϳ½Ù»Ý Çñ Ù³ëÇÝ£ ÆëÏ ËáݳñÑ Ù³ñ¹Á« »Ã¿ Û³çáÕ ·áñÍ»ñ ϳï³ñ¿« ³ÝáÝó Û³çáÕáõÃÇõÝÁ ²ëïáõÍáÛ ÏÁ í»ñ³·ñ¿ »õ ²ëïáõÍáÛ ÷³éù Ïáõ ï³Û áõ ·áí³ë³ÝùÝ»ñ¿Ý ÏÁ Ëáõë³÷Ç£

          Ðå³ñï Ù³ñ¹Á ãÇ ëÇñ»ñ Ëáëïáí³Ý³Ýù ÁÉÉ³É »õ ³Ù¿Ý ï»ë³Ï å³ï׳é ÏÁ ·ïÝ¿ ³Ýáñ ãÙûï»Ý³Éáõ ѳٳñ« áñáÝóÙ¿ ÙÇݪ ù³Ñ³Ý³Ý ³É Ù»Õ³õáñ ¿£ ÆëÏ ËáݳñÑ ³ÝÓÁ Û³×³Ë Ëáëïáí³Ý³Ýù ÏþÁÉɳ۫ ù³ç ·ÇïݳÉáí áñ ÇÝù Ù»Õ³õáñ ¿ »õ ÿ ϳñÇù áõÝÇ ³Û¹ ËáñÑáõñ¹¿Ý »Ï³Í ßÝáñÑùÝ»ñáõݪ ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù Ù»ÕùÇÝ Ù¿ç ãÇÛݳÉáõ ѳٳñ£ ÎÁ ÝÏ³ï¿ Ëáëïáí³Ý³ÝùÁ áñå¿ë ²ëïáõÍáÛ ëÇñáÛ Ýß³Ý Çñ»Ý ѳݹ¿å£

          êÇñ»ÉÇ »Õµ³ÛñÝ»ñ »õ ùáÛñ»ñ« ѳÛó»°Ýù ê© ÎáÛë سñdzٿݫ áñ Ù»½Ç Ý»óáõÏ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û »õ Ù»½Ç ÙÇßï Ùûï Ùݳ۫ Ùûñ å¿ë« áñ ÏÁ Ñá·³Û Çñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ« áñå¿ë½Ç ÚÇëáõëÇ ÝÙ³Ý Ï³ñ»Ý³Ýù Ñ»½ »õ ËáݳñÑ ÁÉÉ³É »õ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ý·ÇëïÁ ·ïݻɫ ÇÝãå¿ë ݳ»õª ÁݹáõÝÇÉ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ« Áëï ÚÇëáõëÇ ËáëïáõÙÇÝ© ²Ù¿Ý£

 

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ